Protihabsburské povstania

 • centralizácia a rekatolizačná politika Habsburgovcov budú príčinou povstaní. Povstalci využijú situácie, keď budú Habsburgovci oslabení, či už útokmi Turkov, alebo v období 3O. ročnej.

l. POVSTANIE

 • Štefan Bocskay, 1604–1606
 • v čase 15. ročnej vojny s Tureckom, končí obsadením celého Slovenska a uzavretím Viedenského mieru, ktorý zaručoval politické práva šľachty snem, komitátnu samosprávu /palatína/ a náboženskú slobodu.
 • v 16O9 je prijatý národnostný zákon, ktorý zabezpečoval rovnoprávne zastúpenie národ-ností v mestách. Odohráva sa to za vlády Rudolfa II. Habsburského. Keď sa na stranu maďarskej šľachty postaví jeho brat Matej a za podpory Moravy zaútočí na brata sídliaceho v Prahe, česká šľachta Rudolfa ochráni, ale prinúti ho vydať Rudolfov majestát 1609 – o úplnej náboženskej slobode aj pre poddaných.

2. POVSTANIE

 • Gabriel Bethlén, 1618–1622
 • v čase povstania českej šľachty proti Ferdinandovi II. (nový panovník, ktorý nastúpil po bezdetnom Rudolfovi /1576–1612/ a Matejovi/1612–1618/). Ferdinand bol známy svojimi rekatolizačnými úspechmi v Štajerskú, čo vyvolalo odpor Čechov, defenestráciu a voľbu Fridricha Falckého za českého kráľa. Bethlén bude taktizovať a opäť získa potvrdenie Viedenského mieru.

3. POVSTANIE

 • Juraj Rákoczy, 1643
 • počas postupu Švédov na Moravu opäť potvrdenie výsad
 • Keď skončí 30.ročná vojna, snažia sa Habsburgovci o posilnenie svojho vplyvu a rekatolizáciu. Odpor šľachty povzbudí neúspešný zásah proti postupujúcim Turkom /1663 dobyté Nové Zámky/.

4. POVSTANIE

 • Imrich Tököly,1678
 • Kára Mustafa mu sľubuje uhorskú korunu. Keď budú turecké oddiely pri obliehaní Viedne 1683 za pomoci Karola Lotrinského a Jána Sobieského porazené, postupne slabnú aj pozície Imricha Tökolyho. Spojenci Tökolyho sú prenasledovaní – napr. prešovské jatky, kde Caraffa popraví 29 mešťanov.
 • V 1699 roku podpisujú Turci Karlovacký mier – definitívny odchod z Uhorska.

5. POVSTANIE

 • František Rákoczi,1703
 • boj sa odohráva v súvislosti s bojom o španielske dedičstvo
 • František Rákoczi reaguje aj na nespokojnosť ľudu. Jeho úspešný postup bude zastavený v 1708 pri Trenčíne.

Satmárskym mierom z 1711 roku protihabsburské povstania v Uhorsku skončili. Jozef I. prisľúbil splnenie práv šľachty.

Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.