Trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, cena

TRHOVÝ MECHANIZMUS

 • trhový mechanizmus je systém procesov a vzťahov, ktorý vzniká pri kúpe a predaji tovarov a služieb za trhovú cenu
 • má tendenciu neprestajne utvárať a obnovovať ekonomickú rovnováhu
 • systém viacerých prvkov, ktoré existujú na trhu a vzájomne sa ovplyvňujú, čoho výsledkom je, že na trhu existuje určitý poriadok

TVORIA HO TRI PROCESY

 • tvorba dopytu
 • tvorba ponuky
 • tvorba ceny

DOPYT

 • dopyt – je to množstvo tovarov a služieb, ktoré sú ochotní (chcú) a schopní (majú na to prostriedky) kúpiť za určitú cenu na trhu; vyjadruje závislosť medzi množstvom(Q) žiadaných tovarov a služieb a ich cenou (P)
 • empiricky overené je, že čím nižšia je cena tovarov a služieb tým väčšie je požadované množstvo a čím je cena väčšia tým je požadované množstvo menšie
 • platí zákon klesajúceho dopytu – cena rastie a dopyt klesá, cena klesá a dopyt rastie
 • dopyt tvoria spotrebitelia

DOPYT OVPLYVŇUJÚ

 • mzdy (dôchodok domácnosti)
 • cena tovarov a služieb
 • množstvo tovarov a služieb
 • počasie
 • móda
 • záľuby
 • cena substitútov(= náhrad; ak stúpne cena tovaru ľudia hľadajú vždy náhradu; napr. ak stúpne cena zemiakov, ľudia kupujú viac ryžu a cestoviny)
 • cena komplementárov(=do­plnkov)
 • predpokladá sa že ak stúpne dopyt po tovare stúpne aj dopyt po doplnkoch
 • napr. ak stúpne dopyt po lyžiach, stúpne aj dopyt po lyžiarkach a viazaní)

TYPY DOPYTU

 • individuálny dopyt – dopyt jedného kupujúceho; dopyt po jednom výrobku
 • čiastkový dopyt – dopyt všetkých spotrebiteľov po jednom výrobku
 • agregátny dopyt – súčet všetkých dopytov zo všetkých trhov

PONUKA

 • ponuka – je množstvo tovarov a služieb, s ktorým výrobcovia prichádzajú na trh s cieľom predať ho za určitú cenu (snaha o čo najvyššiu cenu)
 • vyjadruje vzťah medzi cenou(P) a ponúkaným množstvom(Q)
 • empiricky overené je, že výrobca chce predať výrobok za čo najvyššiu cenu a čo najviac tovarov
 • platí zákon rastúcej ponuky – cena rastie a ponuka klesá, cena klesá a ponuka klesá

PONUKU OVPLYVŇUJÚ

 • cena výrobných faktorov (prenájom, kapitál, pracovné mzdy)
 • náklady na výrobu (zvyšuje sa cena ropy, energií, surovín)
 • konkurencia
 • rozdiel medzi výnosmi a nákladmi (zisku)
 • cena alternatívnych výrobkov
 • organizácia trhu (či je predajca monopolný= jediný alebo monopolistický)
 • zmena výrobných podmienok

TYPY PONUKY

 • individuálna ponuka – ponuka jedného výrobcu
 • čiastková ponuka – ponuka jedného výrobku od viacerých výrobcov
 • agregátna ponuka – predstavuje všetky tovary a služby určené na predaj

CENA

 • cena – je kompromis, nevyhovuje ani spotrebiteľovi a ani výrobcovi
 • v prípade, že ponuka sa rovná dopytu, teda ponúkané množstvo tovarov sa rovná požadovanému (trh je v rovnováhe), jedná sa o rovnovážnu cenu
 • cena, ktorá vzniká na trhu pri aktuálnom vzťahu dopytu a ponuky, sa nazýva trhová cena
 • ekvilibrum – bod kde sa pretne krivka ponuky a krivka dopytu; bod trhovej rovnováhy; je to zriedkavý jav, má tendenciu prečisťovať trh; ponúkané množstvo sa rovná požadovanému množstvu

NA TRHU NASTÁVA SITUÁCIA

 • ponuka je menšia ako dopyt – nižšie ceny, ľudia majú o tovary záujem; výrobca začne zdražovať pokým sa nedostane to do rovnováhy a potom sa to mení na situáciu kedy je ponuka väčšia ako dopyt
 • ponuka je väčšia ako dopyt – tovarov je viac ako sú ľudia schopný kupovať, ceny sú vysoké

DRUHY CIEN

 • voľné ceny – vznikajú voľnou súťažou
 • limitné ceny – sú minimálne (pri prebytku) alebo maximálne (pri nedostatku)
 • pevné ceny – pri vybratých druhoch tovarov
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.