Pojmy vidiecka obec, mesto, veľkomesto, konurbácia, megalopolis, aglomerácia, metropola

vidiecka obec

 • sídlo alebo zoskupenie sídiel s malým počtom obyvateľov do 2000
 • prevažujúcimi funkciami sú poľnohospodárska a obytná
 • nízka zástavba, vidiecka architektúra, nižšia zastavanosť

mesto

 • sídlo alebo zoskupenie sídiel, počet obyvateľov sa pohybuje od 2000 do 100 000
 • výrobné a nevýrobné aktivity, výšková zástavba, komplexná vybavenosť
 • diferencované využitie plôch na bývanie, prácu, dopravu, uspokojenie potrieb človeka

veľkomesto

 • mesto s viac ako 100 000 obyvateľmi
 • politické, ekonomické a kultúrne centrá regiónov
 • na svete je cez 2500 veľkomiest
 • na SK sú dve veľkomestá: Bratislava a Košice, v ČR šesť: Praha, Brno, Liberec, Ostrava, Plzeň, Olomouc

metropola

 • veľkomesto, ku ktorému spáduje určité väčšie zázemie
 • plní funkcie na najvyššej úrovni, je sídlom centrálnych inštitúcií a orgánov
 • svetové (New York, Sao Paulo), kontinentálne (Brusel, Montreal), štátne (BA)

konurbácia

 • zoskupenie miest, ktoré sú navzájom prepojené a v jednotlivých funkciách sa dopĺňajú
 • rýnsko-rúrska konurbácia, Liverpool – Manchester, Katovice

megalopolis

 • rozsiahle územie, na ktorom sú aglomerácie, veľkomestá a mestá navzájom úzko prepojené, prípadne zrastené do jedného celku
 • priestor medzi Bostonom a Washingtonom: Bos-Wash, megalopolis veľkých jazier Chi-Pits a megalopolis Tokio–Nagoya-Osaka – Tokaidó

aglomerácia

 • mesto so svojim okolím, napríklad predmestiami a satelitnými mestami alebo niekoľko miest spojených do jednej súvislej zastavanej plochy
 • spoločnou hromadnou dopravou, previazanosťou ekonomiky a zástavbou, spoločnou administratívou alebo veľmi blízkou polohou
 • Porýnie, Porúrie, Londýn, Tampa Bay, Miami, New York, Tokio, Chicago, Detroit
 • v SR: Bratislavsko-trnavská, Košicko-prešovská aglomerácia, Horné Považie
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.