Atmosféra, podnebie

Atmosféra

 • plynný obal zeme
 • nevyhnutná podmienka pre život, reguluje rozdelenie vlahy a tepla na Zemi, pretvára žiarivú energiu Slnka, ovplyvňuje vlastnosti a usporiadanie krajinnej sféry
 • zloženie: dusík – 78, 01 %, kyslík – 20,95 %, oxid uhličitý – 0,03 %, oxidy dusíka a síry
 • členenie: troposféra (8–18 km), stratosféra (17–55 km), mezosféra (40–85 km), termosféra (od 80 km)

Podnebie

 • dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste
 • činitele: geografická šírka, vzdialenosť od oceánov, všeobecná cirkulácia atmosféry, morské prúdy, nadmorská výška, vlastnosti zemského povrchu, činnosť človeka

Výmena vlahy a rozloženie zrážok

 • vyparovanie vody zo zemského povrchu, oblačnosť, kondenzácia (sublimácia) vodných par v atmosfére, vznik zrážok a ich padanie na zemský povrch
 • zrážky sú na celom povrchu rozdelené nerovnomerne
 • činitele ovplyvňujúce množstvo zrážok: vlhkosť, tlak vzduchu, oblačnosť, cirkulácia atmosféry, rozloženie oceánov a pevnín, morské prúdy, reliéf
 • zrážkové pásma:
  1. vlhké teplé pásmo (medzi 20° s. a j. šírky) – 1000–3000 mm, náveterné strany až 10 000 mm
  2. suché teplé pásmo ( 20° – 30° s. a j. šírky) – pod 250 mm, púšte a polopúšte
  3. vlhké mierne pásmo ( 30° – 60° s. a j. šírky) – vyše 1000 mm, vo vnútrozemí 250
  4. suché studené pásmo – pod 250 mm, zrážky padajú v tuhom skupenstve
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.