Dynamika obyvateľstva

 • obyvateľstvo je dynamický prvok socioekonomickej sféry
 • proces rodenia a zomierania, sobášenia a rozvádzania, emigrácia a imigrácie, dochádzky do práce, škôl
 • celkový pohyb obyvateľstva – výsledok prirodzeného a migračného pohybu → úbytok, prírastok

Prirodzený pohyb

 • rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomretých → prirodzený prírastok a prirodzený úbytok (16‰)
 • zahŕňa hlavne populačné procesy – pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita)
 1. pôrodnosť
 • má v súčasnosti klesajúcu tendenciu, v 50. rokoch bola 35‰, v súčasnosti klesla na 26
 • postupne sa vyrovnáva úroveň pôrodnosti medzi rozvinutými a menej vyspelými krajinami
 • mestské obyvateľstvo má nižšiu pôrodnosť ako vidiecke, vyspelé krajiny majú nižšiu pôrodnosť ako menej rozvinuté krajiny
 1. úmrtnosť
 • má v súčasnosti klesajúcu tendenciu, za posledných 30 rokov sa znížila na polovicu → vyššia životná úroveň, kultúrna vyspelosť, vedecký pokrok
 • vysokú má Afrika, J a JV Ázia (20‰), nízku má Európa, S Amerika, Austrália (6–13‰)

Mechanický pohyb

 • tvorí ho priestorový pohyb obyvateľstva
 • rôzne množstvo typy pohybu, ktoré sa odlišujú od dĺžky trvania (trvalé, dočasné), vzdialenosti (vnútorné, vonkajšie), organizácie (legálny, dobrovoľný, nútený), príčin (ekonomické, politické, náboženské), početnosti skupín (individuálne, masové)
 1. migrácia (sťahovanie)
 • obyvateľ mení trvalé bydlisko
 • spôsobuje trvalé zmeny v priestorovom rozmiestnení obyvateľstva
 • dvojsmerný pohyb: emigrácia (odsťahovanie), imigrácia (prisťahovanie)
 • emigračné faktory: náhle zmeny prírodného prostredia (záplavy, sopečná činnosť, zemetrasenia), ekonomické (prebytok obyvateľstva, kríza, nedostatok potravín)
 • imigračné faktory: lacná pôda, voľné pracovné pozície)
 • dôsledky emigrácie: strata obyvateľstva, zníženie pôrodnosti, sobášnosti
 • dôsledky imigrácie: zvýšenie počtu obyvateľov, alkoholizmus, kriminalita
 1. dočasná zmena pohybu
 • obyvateľ zmení bydlisko na určitý čas, pričom miesto jeho trvalého bydliska sa nemení (dočasné pobyty robotníkov, technikov na stavbách, vysokoškolákov na štúdiách)
 1. dochádzka do zamestnania a škôl
 • pravidelný pohyb na rovnakej trase v rovnakom čase
 1. nepravidelné dočasné pohyby (turbulencia)
 • za účelom cestovného ruchu, rekreácie, služobných ciest
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.