Poľnohospodárstvo

Činitele ovplyvňujúce lokalizáciu, typy poľnohospodárskej krajiny, poľnohospodár­sku pôdu

 • primárna sféra hospodárstva
 • slúži na uspokojenie základných ľudských potrieb a je zdrojom potravín
 • hlavým obsahom je prvovýroba
 • lokalizačné činitele:
  1. prírodné – klíma (teplota, zrážky, svetlo), pôdy (typ, druh, úrodnosť), reliéf (výška)
  2. socioekonomické – úroveň spoločnosti, doprava, trh, vlastníctvo pôdy, pracovná sila, veľkosť poľnohospodárskeho závodu, mechanizácia, chemizácia, intenzita výroby
 1. rastlinná výroba
 • základom je pôda, plodiny slúžia na výživu, priemysel, chov zvierat
 • produkcia potravín (zemiaky, obilniny – raž, pšenica, ovos, proso, ryža, jačmeň), krmoviny (kukurica, kŕmne obilniny), technické plodiny (ľan, chmeľ, cukrová repa, konope, bavlník)
 1. živočíšna výroba
 • úlohou je poskytovať produkty na výživu obyvateľstva a suroviny pre priemysel
 • lok. činitele: zdroje surovín, dopyt
  • piesočnaté pôdy – mále úrodné, borovicové a agátové lesy
  • hlinité pôdy – najúrodnejšie
  • ílovité pôdy – ťažko sa obrábajú, menej úrodné
  • lužné pôdy – úrodné
  • černozeme, hnedozeme – najúrodnejšie

Typy poľnohospodárskej krajiny

 • zastúpenie jednotlivých kategórií poľnohospodárskej pôdy na určitom území
 1. oráčinová krajina
 • v nížinách, kotlinách a pahorkatinách (svetové obilnice – USA, Kanada)
 • nedostatok stromovej vegetácie, vysoká hustota obyvateľstva
 • pestovanie obilnín, technických plodín a krmovín
 1. trávnatá lúčno-pasienkárska krajina
 • územie, kde človek odstránil pôvodnú lesnú pokrývku a nahradil ju trávnatou plochou (Západné Tatry, Malá a Veľká Fatra, Slovenský kras)
 • viac stromovej vegetácie (lúky, háje), porastená krovinami
 • chov hovädzieho dobytka, oviec
 1. krajina so zmiešanými kultúrami
 • striedanie malých lesov, oráčin, trávnatých plôch (lazy, kopanice)
 1. krajina s výrazným podielom trvalých kultúr
 • vinohrady, ovocné sady, záhrady, plantáže, chmeľnice
 • špecializácia na jednu plodinu, ktorá má trhový charakter
 1. prímestská poľnohospodárska krajina
 • všetky kategórie poľnohosp. pôdy
 • orientuje sa na produkty, kt. obyv. každý deň potrebuje
 • produkcia mäsa, mlieka, zeleniny, ovocia, kvetov
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.