Trestné právo, predmet, trestné činy, účastníci, tresty, kriminalita

 • odvetvie verejného práva
 • premet: chráni občanov pred tými, ktorí konajú v rozpore so zákonom a ohrozujú ich životy, majetok; ochrana sa rieši stíhaním

KÓDEXY

 • Ústava SR – základný rámec, ľudské práva, súkromie
 • Trestný zákon – nazýva sa aj trestné právo hmotné; rieši všetky okolnosti vzniku a príčinu (čo spáchal a prečo)
 • Trestný poriadok – proces vyšetrovania; nazýva sa aj trestné právo procesné

TRESTNÉ PRÁVO

 • upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení (protidrogové, protialkoholické), skutkové podstaty trestných činov (porovnanie trestného zákona s trestným poriadkom)

ZAVINENIE

 • úmyselné
  • priame – chcel vedome porušiť zákon
  • nepriame – nechcel spáchať trestný čin, ale vedel že nekoná správne
 • neúmyselné
  • vedomá nedbanlivosť (napr. vodič prejde cez plnú čiaru)
  • nevedomá nedbanlivosť (napr. lovenie rýb kde sa nesmie, ale nevie %že nemôže= malé priestupky)

TRESTY

 • trest odňatia slobody
  • do 25 rokov
  • doživotie
 • trest povinnej práce – od 40 do 300 hodín (ak sadzba nepresahuje 5 rokov)
 • peňažný trest – od 1666€ do 33300€ (páchateľ úmyselného trestného činu, ktorým získal alebo sa snažil získať majetkový prospech)
 • trest prepadnutia majetku – zriedkavý
 • trest zákazu činnosti – 1 až 10 rokov (zákaz šoférovania, doktorská prax)
 • trest prepadnutia – použité predmety počas zločinu
 • trest domáceho väzenia
 • trest straty čestných titulov a vyznamenaní
 • trest vyhostenia (toho kto nie je občanom krajiny, ani EÚ)
 • zákaz styku s určitými osobami (napr. rodičia s deťmi v prípade týrania)

TRESTY SA UDEĽUJÍ PROTI

 • republike (vlastizrada, hanobenie republiky)
 • hospodárske trestné činy
 • verejnému poriadku (úrok na verejného činiteľa, zneužitie právomoci verejného činiteľa, korupcia)
 • činy ohrozujúce verejnosť (nedovolené ozbrojovanie, šírenie toxikománie, ohrozovanie životného prostredia)
 • činy narúšajúce pravidlá občianskeho súžitia (rasizmus, šírenie poplašných spáv)
 • činy proti rodine a mládeži (opustenie dieťaťa, neplatenie výživného, zanedbanie starostlivosti o dieťa)
 • činy proti životu a zdraviu (vraždy, ublíženie na zdraví)
 • činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti (vydieranie, znásilnenie, obmedzenie osobnej slobody)
 • majetku (krádež, sprenevera)
 • ľudskosti (genocída)
 • vojenské trestné činy

VÝŠKA TRESTU ZA

ZNÁSILNENIE

 • 7 až 15 rokov – závažnejšie, maloletý
 • 15 až 20 rokov – s ťažkou ujmou na zdraví

SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE

 • 7 až 12 rokov – na chránenej osobe
 • 15 až 20 rokov – krízová situácia, smrť

INCEST

 • 2 roky. súrodenec, rodič, starý rodič
 • 1 až 5 rokov – na chránenej osobe
 • dvojmanželstvo – 2 roky, potrestané osoby ktoré vedeli aj o predchádzajúcom manželstve

UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ

 • 4 až 10 rokov – ťažká ujma na zdraví
 • 6 mesiacov až 2 roky – z nedbanlivosti

TRESTNÝ ČIN

 • protizákonný čin, protiprávny; znaky sú v trestnom zákone; prečin alebo zločin

PREČIN

 • ľahký trestný čin, trest do 5 rokov; môže byť vykonaný úmyselne aj neúmyselne (z nedbanlivosti)

ZLOŽIN

 • závažný trestný čin, trest 5 až 25 rokov alebo doživotie; úmyselný; ak 8 a viac rokov= závažný zločin

DELIKTUÁLNA SPOSOBILOSŤ

 • spôsobilosť byť zodpovedný za delikty
 • 0–14 rokov = maloletý; nie je trestne zodpovedný, zodpovedajú rodičia
 • 14–18 rokov = mladistvý; sú trestne zodpovedný, trest skrátený na polovicu (najviac 7 rokov, pri veľmi závažných činoch maximálne 15 rokov); snaha resocializácie; sexuálna zodpovednosť od 15 rokov
 • 18 a viac – pltne trestne zodpovedný, plná trestná sadzba, tresty sú také ako sú uvedené v trestnom zákone
 • okolie 18.roku = kritické okolie- ak je čin spáchaný mesiac pred/po 18 narodeninách, robia sa testy vyspelosti človeka, podľa čoho sa rozhodne súd či bude dotyčný súdený ako mladistvý alebo ako dospelý

POĽAHČUJÚCE OKOLNOSTI

 • priznanie(dohoda o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom), úprimná ľútosť, pričinenie o odstránenie následkov činu, čin bol vykonaný v silnom zlom citovom rozpoložení alebo v afekte, trestný čin spáchaný z nedostatku skúseností alebo vedomostí, vek blízky veku mladistvých alebo vyššiemu veku (60+), čin spáchaný pod tlakom, v dôsledku núdze ktorú si nespôsobil dotyčný sám, odvracanie útok alebo nebezpečenstva, pomoc pri objasňovaní, pod vplyvom tiesnivých osobných pomerov v rodine

PRIŤAŽUJÚCE OKOLNOSTI

 • zavrhnutiahodná pohnútka (vedome, zištnosť, chcel ublížiť alebo zničiť človeka), odplata vychovávateľom alebo učiteľom, čin spáchaný na uľahčenie alebo zakrytie iného trestného činu, čin spáchaný za živelnej pohromy, verejne spáchaný čin (svedkovia), na trestný čin naviedol mladistvého, organizátor trestného činu

PREMLČACIA DOBA

 • 3 až 5 rokov; po jej uplynutí nemôže byť páchateľ stíhaný

OSOBY ZÚČASTŇUJÚCE SE NA TRESTNOM ČINE

 • páchateľ – pácha trestnú činnosť, často má pomocníka= spolupáchateľ
 • spolupáchateľ – podieľa sa na trestnom čine, súdia ho len za vykonanú časť trestného činu
 • organizátor – vymýšľa a organizuje trestný čin, nemusia byť na mieste činu, súdia ho za trestný čin akoby ho spáchal
 • návodca – oslovuje iných na spáchanie trestného činu, presvedčením, vyhrážaním alebo podplatením
 • pomocník – pomáha v trestnom čine (napr. skrýva veci, zháňa zbrane, vodič)
 • objednávateľ – úmyselne požiada iného aby spáchal trestný čin

ZÁSADY TRESTNÉHO KONANIA

 • stíhať možno človeka len na základe zákonných dôvodov
 • prezumpcia neviny
 • obžalovanému musí byť dokázaná vina
 • prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvie
 • súdne pojednávanie je ústne a verejné
 • obvinený má právo na obhajobu
 • možnosť odvolania
 • všetky preukázané tresty sú zaznamenané v Registri trestov, ktorý vedie Generálna prokuratúra SR
 • pokiaľ existuje podozrenie, že by obvinený mohol pokračovať v trestnej činnosti, mariť vyšetrovanie, ovplyvňovať svedkov, zostáva vo väzbe i pred vynesením rozsudku, pričom toto obdobie sa mu v prípade odsúdenia na odňatie slobody započíta do výkonu trestu
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.