Osobnosť a schopnosti osobnosti

 • jednotná definícia osobnosti z hľadiska psychológie neexistuje, mení sa s jednotlivými psychologický­mi smermi
 • osobnosť je súhrn vlastností, procesov, stavov, návykov, postojov, ktoré tvoria celkovú štruktúru, dynamiku a individualitu konkrétneho človeka, čo sa navonok prejavuje charakteristickým správaním
 • osobnosť a teda i jej významovosť charakterizuje niekoľko znakov, ktorými sa najmä charakter človeka, temperament a celková telesná konštrukcia, schopnosti, z ktorých významnú úlohu zohráva inteligencia
 • na utváranie osobnosti majú vplyv dedičné (vrodené) dispozície, sociálne prostredie, výchova a podmienky, v ktorých človek vyrastá
 • biologickým základom osobnosti je nervová sústava
 • z uvedeného možno osobnosť definovať ako individuálnu jednotu biologických, psychologických a sociálnych aspektov, ktorá je utváraná vo vzťahoch medzi ľuďmi v spoločnosti, v ktorých sa prejavuje

ZÁKLADNE ETAPY VÝVOJA OSOBNOSTI

 • prenatálne obdobie
 • novorodenecké obdobie (prvý mesiac po narodení)
 • dojčenské obdobie (do konca prvého roku života)
 • obdobie batoľaťa (druhý a tretí rok)
 • predškolský vek (končí sa nástupom do školy)
 • mladší školský vek (asi do 11–12 rokov)
 • obdobie dospievania (obdobie puberty= 11–15 rokov a obdobie adolescencie= 15–20 rokov)
 • raná a stredná dospelosť (od 20–25 rokov do 40–45 rokov)
 • neskorá dospelosť (40–45 až 60 rokov)
 • staroba

OSOBNOSŤ ČLOVEKA BIO-PSYCHO-SOCIÁLNA JEDNOTA

 • schopnosti – osobnostné predpoklady na zvládanie určitej činnosti; nie sú vrodené
 • vlohy – sú vrodené; predpoklady na zvládanie činnosti; môžu byť rozvíjané alebo potlačené
 • osobný strop – úroveň zvládania činností, ktorú zvládneme za určitých optimálnych podmienok

ANALÝZA SCHOPNOSTÍ PRE NAJROZLIČEJŠIE ČINNOSTI

SCHOPNOSTI

 • všeobecné – inteligencia
 • špeciálne – verbálne, priestorová predstavivosť (priestorová orientácia, vizualizácia, kinestetická predstavivosť), numerické schopnosti, schopnosti percepčnej pohotovosti, pamäťové schopnosti (senzorické, krátkodobé, dlhodobé), psychomotorické schopnosti, umelecké schopnosti (literárne, hudobné, výtvarné, herecké)

INTELIGENCIA

 • všeobecná rozumová schopnosť prispôsobiť sa nejakej situácii, v ktorej sme ešte neboli – Gauss – tvrdil že 2–4% populácie dosahuje podpriemerné výkony, 2–4% nadpriemerné výkony a asi 50% tvorí normu
  • IQ rastie do 17 rokov života
  • IQ =(mentálny vek)/(fyzická vek)×100%
  • mentálny vek sa zisťuje IQ testami
  • norma je 100bodov- vtedy sa mentálny vek rovná fyzickému veku

IQ

 • nadnorma
  • ak dáme človeku test pre dospelejšieho človeka
  • nadanie
  • talent
  • genialita
 • podnorma
  • ak dáme človeku test pre mladšieho človeka
  • debilita – znížená chápavosť, kritickosť, citová väzba, dobrá mechanická pamäť
  • imbecilita – vývoj oneskorene o 3–4 roky, nemá hygienické návyky, nevýrazná reč
  • idiocia – vývoj oneskorene o 6 rokov, nemusí sa naučiť ani chodiť, odkázané na 24hdoinovú starostlivosť

Faktory: dedičnosť, vrodené poruchy (porucha nervovej sústavy počas tehotenstva- zlou životosprávou človeka), získané poruchy (úraz mozgu, pri pôrode

Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.