Úvahový a výkladový postup

Funkcia útvarov tohto postupu – vysvetliť vzťahy:

 • príčinné (kauzálne)
 • vývinové (genetické)
 • funkčné

Žánre

 • výklad
 • didaktický výklad
 • prednáška
 • referát
 • odborný článok
 • diplomová práca
 • dizertačná práca
 • SOČ
 • úvaha
 • esej

Kompozícia výkladového textu

 • úvod
 • zavedenie pojmov
 • motivácia k učeniu sa
 • poukázanie na aplikáciu
 • zaradenie do systému
 • jadro
 • vysvetľovanie vzťahov
 • záver
 • zhrnutie
 • aplikácia
 • precvičenie

Štylizácia výkladového textu

 • logické myslenie – príčinné myslenie, schopnosť odhaľovať, analyzovať, odôvodňovať príčinnú súvislosť javu
 • argumentácia – forma prejavu, ktorou sa usilujeme získať súhlas pre svoj názor na základe dôkazov
 • presviedčanie – forma prejavu, ktorá uvádza argumenty ako motívy pre navrhované konanie
 • demagógia – prehnané úsilie o presviedčanie

Postupy logického myslenia

 • indukcia – vyvodzovanie záveru z konkrétnych príkladov
 • dedukcia – odvodzovanie zo zovšeobecnenia
 • argumentácia
 • analýza – rozbor, rozklad
 • syntéza – zhrnutie
 • analógia – pripodobňovanie
 • komparácia – porovnanie
 • konkretizácia – znázornenie
 • exemplifikácia – doloženie na príkladoch
 • aplikácia – použitie, prenesenie poznatkov
 • generalizácia – zovšeobecnenie

Štruktúra SOČ

 • obal
 • záhlavie – názov a sídlo školy
 • stred – názov práce, číslo odboru, názov odboru
 • dole – meno a priezvisko, školský rok
 • titulná strana – v záhlaví názov, sídlo školy; názov práce, meno autora, mená konzultantov, rok a miesto
 • obsah
 • úvod – cieľ, dôvod práce, poďakovanie konzultantom, problémy so SOČ
 • klauzula, že práca bola vypracovaná samostatne
 • metodika práce – opis postupov práce
 • vlastná práca
 • **teoretická – teoretické východiská
 • praktická – výskum, vlastné závery
 • diskusia – konfrontácia výsledku výskumu s literatúrou
 • záver – zhrnutie obsahu práce, splnenie cieľov, perspektíva využitia práce, prínos
 • bibliografia – zoznam použitej literatúry
 • anotácie – zoznam citovanej literatúry
 • register – zoznam slov a čísla strán, kde sa vyskytujú
 • prílohy – obrázky, mapy, grafy – číslované
 • resumé – obsah, často v cudzom jazyku

Porovnanie úvahy a výkladu

 • úvaha
 • prevažuje hodnotenie (aj kritika) a presviedčanie, subjektívnosť
 • všeobecná argumentácia a voľná citácia, parafráza, zaokrúhlené údaje
 • voľnejšia kompozícia a štylizácia, obraznosť, expresívnosť vyjadrovania (rečnícke otázky, prirovnania)
 • výklad
 • prevažuje analýza, vyvodzovanie, objektívnosť
 • vedecká argumentácia a citácia alebo parafráza, presné údaje
 • tesnejšia nadväznosť viet, presné terminologické vyjadrovanie

Žáner úvahy v publicistickom, náučnom a umeleckom štýle (esej)

 • z francúzskeho „essai“ (skúška, pokus)
 • prvýkrát použil M. De Montaigne, ktorý tak nazval svoje diela, kde sa snažil pútavým, nekonvenčným štýlom písať odborné témy
 • slohový žáner, v ktorom sa na vysokej štylistickej úrovni (duchaplno, nekonvenčne, pôsobivo) rozvíja odborná téma (spoločenskovedné aj prírodovedné)
 • spojenie odbornosti s pôsobivým štýlom a estetickosťou
 • subjektívnosť, emotívnosť, osobné hodnotenie
 • autor sa zrieka systematickej analýzy, zovšeobecňovanie
 • výsek z problematiky
 • kompozícia – netypická, úvod in medias res, jadro členené, zaujímavý neočakávaný záver – aby sa čitateľ zamyslel
 • citáty a vlastné myšlienky, voľná citácia
 • veľmi náročné vety, zložené súvetia, veľa interpunkcie, podraďovacie súvetia
 • jazykové vyjadrenie – obrazy, zastarané slová, terminológia, cudzie slová, rečnícke otázky, zvolanie, oslovenie, výzva
 • prvky z publicistického štýlu
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.